Informačné systémy ESO9

Vývoj informačných systémov ESO9 začal v roku 1997 s cieľom vytvoriť novú platformu pre informačné systémy, ktorá by bola dostatočne stabilná ako technologicky, tak analyticky, a to s dlhodobým výhľadom. Výsledkom vývoja je pokračovanie tradície produktov radu ESO. Informačné systémy ESO9 sú postavené na ojedinelé modernú technológiu, ktorá im dáva vývojovo neobmedzené vlastnosti, užívateľsky prívetivé prostredie a jednoduchosť z pohľadu vzdialenej obsluhy. Vďaka tomu dokážeme pokryť požiadavky veľkej časti užívateľov a ponúknuť každému z nich požadovanú funkcionalitu. Samozrejmosťou je podpora priamo zo strany dodávateľa aplikácie, možnosť konzultácií, školení ale predovšetkým samostatný rozvoj IS.

Informačné systémy ESO9 sú poskytované v troch základných edíciách:

 • ESO9 Lite – pre začínajúce firmy
 • ESO9 Start – pre firmy s jednoduchými procesmi
 • ESO9 Profi – pre firmy s individuálnymi potrebami

Informačné systémy ESO9 ponúkame v legislatívach a jazykových verziách:

Legislatíva:
 • slovenská
 • česká
 • maďarská
 • poľská
Jazyková verzia:
 • slovenská
 • česká
 • maďarská
 • anglická
 • nemecká
 • poľská
 
Výber informačného systému býva obtiažny, uľahčite si ho

Sme pripravení byť Vám nápomocní už od definície prvotných požiadaviek, cez následné zostavenie projektového tímu, až do fázy konečného výberu vhodnej edície produktu. Vďaka vstupnej analýze, tzv úvodnej štúdii informačného systému ESO9, zmapujeme vaše firemné procesy a navrhneme vám optimálne riešenie. Po odsúhlasení výstupného materiálu prebieha samotná implementácia, ktorej úlohou je dosiahnuť funkčnosti informačného systému, ktorá bola definovaná v úvodnej štúdii. Implementácia začína konfiguráciou systému, naplnením kľúčových číselníkov, prevodom dát do nového systému a naplnením databáz, vytvorením požadovanej štruktúry výstupov a konfiguráciou prístupových práv. Implementácia pokračuje školením užívateľov a skúšobnou prevádzkou.

Po odovzdaní systému do bežnej prevádzky je zákazníkovi venovaná zvýšená starostlivosť o systém vo forme poimplementačnej technickej podpory, označované taktiež ako tzv zvýšený dohľad. Tento záverečný objem základných služieb má za úlohu finalizovať proces nasadenia ESO9 a poskytnúť zákazníkovi potrebné zázemie pre bezproblémový prechod na nový informačný systém.

Rozumieme Vašim požiadavkám. S pomocou našich informačných technológií a kvalitných služieb naplníme vaše ciele.