Databázový server

Pretože základom informačných systémov sú dáta, je aj základným kameňom ESO9 Technológia databázy. Konkrétne sa jedná o relačný databázový nástroj MS SQL Server s podporou práce so štruktúrovanými aj neštruktúrovanými dátami (obrazy, texty, audio, video). Pre definíciu a manipuláciu s dátami používame štandardný jazyk T-SQL (Transact-Structured Query Language).

Zabezpečenie integrity dát má na starosti tzv obchodná logika (business logic) realizovaná pomocou obchodných pravidiel. Ich modifikáciou možno pritom realizovať ľubovoľné správanie aplikácií ESO9 v závislosti na požiadavkách našich zákazníkov. Obchodné pravidlá majú najčastejšie podobu uložených procedúr (stored procedure) priamo v aplikačnej databáze. Obchodná logika je tak spolu so všetkými používateľom získanými dátami uložená v jedinej tzv aplikačnej databáze, čím sa významne znižuje náročnosť na servis a údržbu takéhoto systému.

Všetky klientské operácie (vkladanie, zmena, alebo mazanie dát) sa podrobne zaznamenávajú, takže možno v prípade nechcenej operácie nad dátami ľahko zistiť kto, kedy a nad akými dátami túto operáciu vykonal.